Acatistul Sfântului Ierarh Materne

NOTA : Acest acatist a fost compus în limba franceză de Claude Lopez-Ginisty. Traducerea şi adaptarea în limba română au fost realizate de prezbitera Andreea-Monica Pogor

(20 septembrie)

După obişnuitul început, se zic:

Condacele şi Icoasele

Condacul 1

În timp ce ţinuturile noastre se aflau în întunericul păgânismului, tu, care după tradiţie, ai fost ucenic al Apostolului Petru, ai venit să aduci lumina Evangheliei celor ai căror urmaşi îţi sunt mulţumitori şi Te laudă astăzi într-un singur glas: Bucură-te, Sfinte Materne, Ierarh al lui Hristos!

Icosul 1

Ţi-ai dăruit viaţa pentru a răspândi harul Domnului, botezând în apă şi prin Duhul Sfânt pe cei stăpâniţi de puterea idolilor şi deschizând ochii spre lumina neasemănată a Împărăţiei cerurilor. Pentru aceasta au adus imne de laudă lui Dumnezeu cântându-ţi unele ca acestea:

Bucură-te, începător al sfintele taine;

Bucură-te, zorii lui Hristos pe pământ;

Bucură-te, cel care ai înfrânt adâncul întunericului;

Bucură-te, liman al mântuirii noastre;

Bucură-te, steag al dreptei credinţe;

Bucură-te, libertatea fiilor lui Dumnezeu;

Bucură-te, Sfinte Materne, Ierarh al lui Hristos!

Condacul al 2-lea

Înainte de a ajunge în Belgia Galică, împreună cu Sfinţii Euherie şi Valeriu, trimişi de Sfântul Apostol Petru să propovăduiască în Germania, aţi traversat munţii Elveţiei şi aţi adus la Biserică sufletele popoarelor din aceste ţinuturi, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Neobosit misionar al milei creştine, în ciuda prigoanelor şi primejdiilor, i-ai ajutat pe Sfinţii Valeriu şi Euherie să răspândească Vestea cea bună, de aceea din cer Sfinţii Apostoli te slăvesc zicând:

Bucură-te, dispreţuitorul rațiunii omeneşti;

Bucură-te, luptător împotriva superstiţiilor;

Bucură-te, izbăvitorul celor din întunericul neştiinţei;

Bucură-te, slobozire a fiilor lui Dumnezeu;

Bucură-te, adorare în adevăr;

Bucură-te, cel ce reîntorci pe cei rătăciţi în grădina raiului;

Bucură-te, Sfinte Materne, Ierarh al lui Hristos!

Condacul al 3-lea

Altoind cuvântul vostru pe Cuvântul cel Atotputernic, aţi luptat împotriva deşertăciunii slujbelor păgânilor şi aţi sfărâmat pe idolii lor neînsufleţiţi prin sfânta voastră propovăduire, cântând Dumnezeului cerului şi al pământului: Aliluia!

Icosul al 3-lea

După ce Sfântul Euherie a adormit în pace în catedrala din Trier, bucurându-se în grădina raiului fără sfârşit, lângă Dumnezeu-Tatăl şi aleşii Săi, de roadele binecuvântate ale ostenelilor sale, Sfântul Valeriu l-a urmat atât în scaunul episcopal, cât şi înspre cele veşnice. Pentru aceasta ţi-a încredinţat grija episcopiei, în timp ce noi îţi cântăm:

Bucură-te, păzitor credincios al turmei;

Bucură-te, tată al copiilor lui Hristos;

Bucură-te, bunăstare a încreştinaţilor;

Bucură-te, mână pentru învăţătura poporului;

Bucură-te, rază a Soarelui dreptăţii;

Bucură-te, mijlocitor neîncetat;

Bucură-te, Sfinte Materne, Ierarh al lui Hristos!

Condacul al 4-lea

Deşi te aflai la venerabila vârstă de 60 de ani, tu aveai tinereţea veşnică şi tăria Apostolilor Domnului. Şi astfel, neobosit în propovăduire, înflăcărat şi harnic în predicare, cu mult curaj, asemenea îndrăznelii martirilor de altădată, te-ai jertfit în întregime misiunii tale, cântând fără încetare lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 4-lea

În afară de oraşul tău episcopal, Trier, toate ţinuturile din cuprinsul provinciei Belgia Galică se aflau sub jugul superstiţiilor păgâne. Pentru că te-ai ostenit să izbăveşti sufletele credincioşilor din mrejele diavolului şi ai mers pretutindeni pentru propovăduirea Evangheliei, noi îţi cântăm unele ca acestea:

Bucură-te, calea Apostolilor Domnului;

Bucură-te, cărare ce duce în ceruri;

Bucură-te, potecă spre rai;

Bucură-te, cale dreaptă spre Dumnezeu;

Bucură-te, arteră care transmite Harul;

Bucură-te, răscruce a virtuţilor creştineşti;

Bucură-te, Sfinte Materne, Ierarh al lui Hristos!

Condacul al 5-lea

Mânia vrăjmaşilor tăi s-a dezlănţuit împotriva râvnei tale apostolice, de aceea ai fost prins şi biciuit în văzul tuturor. Cu toate acestea, suferinţele nu au făcut decât să întărească dorinţa ta de a continua lupta cea bună, de aceea cu tine cântăm neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Din Trier ai mers la Koln, evanghelizând în drumul tău, iar în capitala uniţilor ai arătat slava lui Dumnezeu prin minunile săvârşite în numele lui Hristos şi ai adus la dreapta credinţă mulţime de suflete însetate. De aceea, minunându-ne de râvna ta apostolică, îţi aducem aceste laude:

Bucură-te, tămăduitorul acestor ţinuturi;

Bucură-te, mâna lui Hristos-Dumnezeu asupra celor bolnavi;

Bucură-te, vedere a tuturor celor orbi;

Bucură-te, îmbrăcăminte a celor goi;

Bucură-te, cuvânt al celor muţi;

Bucură-te, sănătate a trupului şi a sufletului;

Bucură-te, Sfinte Materne, Ierarh al lui Hristos!

Condacul al 6-lea

La Koln, înarmat cu dragoste şi îmbrăcat cu harul propovăduirii, ai adus nenumărate suflete la turma oilor înţelepte ale lui Hristos şi ai construit două biserici, unde am început să îl lăudăm pe Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul al 6-lea

După aceasta, te-ai îndreptat spre ţinutul din Tongre şi oraşul cu acelaşi nume, unde ai aşezat temeinic temeliile credinţei creştine, botezându-i pe locuitori şi construind pentru aceştia o catedrală pe care ai închinat-o Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi Pururea Fecioarei Maria, nădejdea noastră veşnică. De aceea, văzând credinţa ta de neclintit, îţi cântăm unele ca acestea:

Bucură-te, înfloritor al Belgiei;

Bucură-te, pod care leagă pământul de ceruri;

Bucură-te, tată al creştinilor din aceste locuri;

Bucură-te, botezător al multor credincioşi;

Bucură-te, ctitor de biserici către Dumnezeu;

Bucură-te, fiu binecuvântat al Maicii Domnului;

Bucură-te, Sfinte Materne, Ierarh al lui Hristos!

Condacul al 7-lea

După ce ai construit un minunat lăcaş de închinăciune în cinstea Maicii tuturor credincioşilor, ai mai rămas oarecând în acest oraş, continuându-ţi smerita lucrare şi învăţându-i pe credincioşii nou luminaţi să cânte Celui Preaînalt: Aliluia!

Icosul al 7-lea

După acestea, neistovită mână a Cuvântului lui Dumnezeu, te-ai îndreptat pentru a duce mântuirea şi celor care încă mai erau lipsiţi de facerea ta de bine şi ai coborât valea Mozelei, ale cărei maluri le-ai parcurs în căutarea sufletelor însetate de mântuire. Ca şi cei pe care i-ai izbăvit, şi noi îţi cântam unele ca acestea:

Bucură-te, Ierarh ce te îngrijeşti de păstoriţii tăi;

Bucură-te, sfânt lăcaş al milei;

Bucură-te, cristelniţă a ortodocşilor;

Bucură-te, altar pe care ţi-ai dat viaţa;

Bucură-te, ofrandă a sfintelor învăţături;

Bucură-te, sfântă masă a dumnezeieştilor cuvinte;

Bucură-te, Sfinte Materne, Ierarh al lui Hristos!

Condacul al 8-lea

Pe rând ai mers la Maastricht, Namur şi Dinant, cetăţi ce nu erau atunci decât sărăcăcioase locuinţe la poalele unei stânci, şi, pe această piatră, cu tăria credinţei tale, ai aşezat lăcaşuri de rugăciune pentru a-L lăuda pe Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul al 8-lea

Continuându-ţi misiunea de evanghelizator, dătător al harului de negrăit al lui Hristos, ai coborât pe cele două maluri ale Meusei şi ai ctitorit două paraclise, unde se află astăzi Walcourt şi Ciney. Apostol al locurilor celor mai smerite, pentru aceasta noi te lăudăm:

Bucură-te, lumânare topită de râvnă;

Bucură-te, altar al faptelor bune;

Bucură-te, chivot al milei;

Bucură-te, tămâie ce urcă spre ceruri;

Bucură-te, candelă a luminii necreate;

Bucură-te, icoană iluminătoare;

Bucură-te, Sfinte Materne, Ierarh al lui Hristos!

Condacul al 9-lea

La Walcourt, după o veche tradiţie, ai făcut cu propriile mâini icoana Maicii Domnului şi Pururea Fecioarei Maria, pe care ai aşezat-o pe altarul unui lăcaş închinat Maicii binecuvântate între toate femeile. Pentru aceasta cu tine cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Râvna arzătoare pe care o aveai pentru propovăduirea Evangheliei te-a adus la Leffe şi la Foy-Notre-Dame, precum şi în alte multe locuri, unde te chemau sufletele celor aflaţi în negura neştiinţei. De aceea, cu cei izbăviţi din cetăţile unde paşii te-au purtat, îţi cântăm ţie:

Bucură-te, semănător al seminţelor Evangheliei;

Bucură-te, grădinar al sufletelor pierdute;

Bucură-te, arbore puternic al credinţei;

Bucură-te, floare bineînmiresmată a rugăciunii;

Bucură-te, rodul rugăciunii şi al dragostei;

Bucură-te, rodire sfântă pentru Împărăţie;

Bucură-te, Sfinte Materne, Ierarh al lui Hristos!

Condacul al 10-lea

Deosebita ta smerenie şi sărăcie de bunăvoie, râvna ta pentru mântuirea tuturor sufletelor, blândeţea şi nespusa ta bunătate, jertfa necontenită şi fără încetare a vieţii tale pentru Sfânta Evanghelie, ne fac să strigăm fără încetare către Dumnezeu cu mulţumire: Aliluia!

Icosul al 10-lea

La Dinant, te-ai întâlnit cu Sfântul Memmie, apostolul calonilor, şi împreună, unindu-vă râvna şi credinţa arzătoare, aţi luptat cu ajutorul Cuvântului lui Dumnezeu întrupat împotriva superstiţiilor diavoleşti ale păgânilor. Vrednic însoţitor al Sfinţilor Apostoli, te lăudăm cântându-ţi:

Bucură-te, cel care ai fost primit de către Tatăl;

Bucură-te, prietenul credincios al Mirelui;

Bucură-te, vestitor ales al Duhului Sfânt;

Bucură-te, fiu al Maicii credincioşilor;

Bucură-te, slujitor al sfinţilor de odinioară;

Bucură-te, model al viitorilor sfinţi;

Bucură-te, Sfinte Materne, Ierarh al lui Hristos!

Condacul al 11-lea

Ucenice al Sfântului Apostol Petru, ai ajuns pe pământurile uscate ale sufletelor noastre unde ai adus apa vie a botezului şi a darurilor minunate ale Sfântului Duh. Chiar dacă Sfânta Tradiţie nu a păstrat amintirea tuturor ţinuturilor unde ai răspândit lumina Sfintei Evanghelii, noi, creştinii din această ţară, cu mulţumire cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 11-lea

În seara vieţii tale, în zorii naşterii tale în cer, te-ai întors din Koln cu trupul istovit de lungile tale călătorii în slujba propovăduirii Evangheliei, însă sufletu-ţi era uşor şi înălţat către singura Împărăţie, de aceea şi noi îţi strigăm unele ca acestea:

Bucură-te, luptător ce ai primit cununa biruinţei;

Bucură-te, soldat al oştirilor Stăpânului;

Bucură-te, călăreţ al milei;

Bucură-te, ai căror cununi sunt sufletele celor mântuiţi;

Bucură-te, curajos cârmuitor duhovnicesc;

Bucură-te, strateg al unicului Împărat;

Bucură-te, Sfinte Materne, Ierarh al lui Hristos!

Condacul al 12-lea

Om devenit rugăciune nesfârşită pentru Hristos, jertfă neîncetat oferită pe altarul lui Hristos, laudă necontenită a Maicii lui Dumnezeu şi a sfinţilor, viaţa ta a fost o lungă rugăciune pentru mântuirea sufletelor, pe care ai dus-o către Tatăl, cântând: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Urmând cu tărie calea lui Hristos şi a apostolilor, ţi-ai netezit drumul spre rai. Împreună cu invitaţii la nunta tainică a Mirelui, te-ai ostenit pentru propăvăduirea Evangheliei şi, astfel ai primit puterea Cuvântului în viaţa ta, în timp ce aleşii Cerului îţi cântă acum:

Bucură-te, legătură vie a Tradiţiei;

Bucură-te, pildă vie de viaţă credincioasă;

Bucură-te, întrupare a rugăciunii;

Bucură-te, purtător al Evangheliei;

Bucură-te, binecuvântare apostolică;

Bucură-te, chip al Sfântului apostol Petru în ţinuturile noastre;

Bucură-te, Sfinte Materne, Ierarh al lui Hristos!

Condacul al 13-lea

În al patruzecelea an al apostolatului tău, după ce ai dus lupta cea bună a Domnului nostru şi după ce ai încheiat călătoria pe acest pământ, te-ai alăturat Tatălui Luminilor, cântându-i neîncetat: Aliluia! Aliluia! Aliluia! (acest Condac se zice de 3 ori)

După aceasta se zice Icosul întâi: Ţi-ai dăruit viaţa pentru a răspândi harul Domnului … şi Condacul întâi: În timp ce ținuturile noastre …

Apoi se zice această

Rugăciune către Sfântul Ierarh Materne

Sfinte Ierarhe Materne, Părintele nostru sfânt, care ai luminat ţinuturile nostre cu flacăra Sfintei Evanghelii a lui Hristos, roagă-te pentru noi să dobândim mila lui Dumnezeu şi să fim vrednici de tine, puternici şi neobosiţi în viaţa noastră, nestrămutaţi în credinţa ortodoxă, urmând cu dreptate Sfinţilor Părinţi şi binevoitori în împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, pe care Îl slăvim cu Tatăl, cu Fiul şi cu Duhul Sfânt, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin

Troparul Sfântului Ierarh Materne (glas 8)

Ucenice al apostolului Petru, neobosit propovăduitor al Evangheliei lui Hristos, tu ai străbătut ţinuturile belgienilor pentru a-i scoate din întunericul necredinţei şi a le arăta că Hristos este singurul Dumnezeu. Sfinte Ierarhe Materne, roagă pe milostivul Dumnezeu să ne mântuim noi toţi.

Apoi:

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te slăvim.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne miluiește! (de 3 ori)

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.