De Akathist voor de Heilige Hiërarch Materne

NOTA : Deze Akathist werd origineel gecomponeerd in het Frans door Claude Lopez-Ginisty. De vertaling naar het Vlaams (Nederlands) werd gedaan door Nils Steyaert en Laura Harabagiu

(20 September)

Na het gebruikelijke begin, zeggen we:

de Kontakia en Ikossen

Eerste Kondak

Ten tijde dat het heidendom ons land verduisterde, kwam U, volgens de overlevering, een volgeling van de Heilige Apostel Peter, Licht brengen met het Evangelie aan degenen wiens afstammelingen dankbaar voor u zingen met één stem:

Verheug u, Heilige Materne, Hiërarch van Christus!

Eerste Ikos

U wijdde uw leven aan het verspreiden van de Genade van onze Heer, de hulpeloze gevangenen van het heidendom werden gedoopt met water en de Heilige Geest. Daarom zongen zij voor U het lof aan de Heer:

Verheug u, brenger van Heilige Mysteriën;

Verheug u, dageraad van Christus;

Verheug u, nederlaag des duisternis;

Verheug u, levende houder van Heil;

Verheug u, wimpel van het Ware Geloof;

Verheug u, vrijheid des kinderen Gods;

Verheug u, Heilige Materne, Hiërarch van Christus!

Tweede Kondak

Met Sint Eucherius en Sint Valerius door Sint Pieter gezonden naar Germanië, over de bergen van Helvetië, verwierf U voor de Kerk de zielen van hun inwoners, nog voor in Gallisch België te treden zingend tot God: Alleluja!

Tweede Ikos

Onvermoeibare missionarissen van Christus’ Barmhartigheid. Ondanks vervolging, bedreiging en levensgevaar heeft U Sint Eucherius en Sint Valerius geholpen het goede nieuws te verspreiden. En de Heiligen en de Apostelen van de hemel juichten u toe:

Verheug u, afwijzing van de conventies van de eeuw;

Verheug u, verwerping van het bijgeloof;

Verheug u, bevrijding van de ketenen;

Verheug u, vrijheid van de kinderen van God;

Verheug u, aanbidding in de waarheid;

Verheug u, terug in de Tuin van Eden;

Verheug u, Heilige Materne, Hiërarch van Christus!

Derde Kondak

Uw stem kervend met het Alles Omvattende Woord, bevocht U de ijdele ceremoniën der Heidenen. Hun afgoden waren machteloos tegen uw Heilige preken. Zingend aan de God van Hemel en Aarde: Alleluja!

Derde Ikos

Sint Eucherius stierf vreedzaam op de Katheder van Trier. Hij plukte de gezegende vruchten in de tuin van het eeuwige Koninkrijk van de Vader en Zijn uitverkorenen. Sint Valerius volgde hem op en na dat hij zich bij hem voegde vertrouwde hij U het Bisdom toe. Terwijl zongen de gelovigen:

Verheug u, trouwe bewaker van de kudde;

Verheug u, vader van de kinderen van Christus;

Verheug u, welzijn der bekeerlingen;

Verheug u, manna des onderwijs volks;

Verheug u, noëtische straal van de zon;

Verheug u, o onophoudelijke voorbede;

Verheug u, Heilige Materne, Hiërarch van Christus!

Vierde Kondak

Hoewel reeds zestigjarige, bezat U de eeuwige jeugd en kracht van de apostelen van de Heer. Onvermoeibaar in de taak, vurig en ijverig in het preken, en dapper tot het uiterste met de durf van de oude martelaren gaf U uzelf helemaal aan uw missie. Wij zongen onophoudelijk tot God: Alleluja!

Vierde Ikos

Met uitzondering van uw bisschoppelijke zetel in Trier, was elke Galliër in België onder het juk van het Heidense bijgeloof. U verdubbelde daarom uw ijver om de zielen van het Kwaad te redden. U predikte overal het Woord en we zongen voor U:

Verheug u, Weg van de Apostelen van de Heer;

Verheug u, pad dat leidt naar de hemel;

Verheug u, passage naar het Paradijs;

Verheug u, zekere route naar de Heer;

Verheug u, slagader waar in God’s genade vloeit;

Verheug u, kruispunten der Christelijke deugden;

Verheug u, Heilige Materne, Hiërarch van Christus!

Vijfde Kondak

Uw vijanden ontketenden hun woede tegen uw vurige apostolische ijver. U werd gearresteerd en in het openbaar gegeseld, maar dit lijden versterkte enkel uw vastberadenheid om de goede strijd voort te zetten. Wij riepen tot God: Alleluja!

Vijfde Ikos

U ging van Trier naar Keulen, onderweg het evangelie verspreidend, en in de hoofdstad van de Verenigden manifesteerde zich de Heerlijkheid van God. Bij het verrichten van wonderen in de naam van Christus, converteerden er menig. Verbaasd door uw apostolische ijver, stuurden wij U dit lof:

Verheug u, wonderdoener van ons land;

Verheug u, Christus-Gods hand op de zieken;

Verheug u, zicht voor de blinden;

Verheug u, kledij voor de naakten;

Verheug u, spraak voor de stommen;

Verheug u, gezondheid van lichaam en ziel;

Verheug u, Heilige Materne, Hiërarch van Christus!

Zesde Kondak

In Keulen bracht U met liefde en genadig prediken massaal zielen naar de wijze kudde van Christus. En U deed twee kerken verrijzen waar we God prezen: Alleluja!

Zesde Ikos

U bent dan verhuisd naar de landen van Tongeren en de stad met dezelfde naam. Daar vestigde U stevig de fundamenten van het Christelijk geloof, de mensen dopend en voor hen een kathedraal bouwend voor de Allerheiligste Moeder van God en altijd Maagd Maria, onze lieve hoop. Voor uw onwankelbare geloof, zingen we:

Verheug u, vlaggenschip van het Belgische Gallië;

Verheug u, brug die de aarde verbindt met de hemel;

Verheug u, vader van de Christenen in deze plaatsen;

Verheug u, doper van vele heidenen;

Verheug u, bouwer van kerken om God;

Verheug u, gezegend kind van onze Moeder;

Verheug u, Heilige Materne, Hiërarch van Christus!

Zevende Kondak

Na het bouwen van een prachtig heiligdom aan de Moeder van de Gelovigen, vertoefde U nog een tijd in deze stad, uw nederig werk voortzettend en onderwijzend aan de nieuw-verlichte gelovigen hoe te zingen naar de Allerhoogste: Alleluja!

Zevende Ikos

U vertrok vervolgens opnieuw, onuitputtelijke manna van het Woord van God, tot zaligheid van degenen die nog steeds waren beroofd van Zijn goedheid. U streek neer op de Maas en liep haar oevers af, op zoek naar zielen om te redden. Wij riepen tot U:

Verheug u, toegewijde pastoor voor zijn schapen;

Verheug u, heilige katheder van barmhartigheid;

Verheug u, doopkapel van de Orthodoxie;

Verheug u, altaar waar U uw leven aan offerde;

Verheug u, gave van het bestaan;

Verheug u, heiligdom van de Heilige leer;

Verheug u, Heilige Materne, Hiërarch van Christus!

Achtste Kondak

U ging achtereenvolgens naar Maastricht, Namen en Dinant. Het waren niet meer dan enkele huizen aan de voet van een rots. Op deze rots bouwde U met de stenen van het geloof oratoria om God al zingend te loven: Alleluja!

Achtste Ikos

U volhardde uw pad als pelgrim en evangelist, gever van de onuitdrukbare genade van Christus. U daalde vervolgens af langs beide oevers van de Maas, en U richtte twee kapellen op, nu Walcourt en Ciney. Apostel van de nederigste plaatsen, wij loofden U:

Verheug u, kaars geconsumeerd door ijver;

Verheug u, tabernakel van de deugd;

Verheug u, monstrans van liefdadigheid;

Verheug u, wierook die stijgt naar de hemel;

Verheug u, lamp van het Ongeschapen Licht;

Verheug u, icoon van de verlichting;

Verheug u, Heilige Materne, Hiërarch van Christus!

Negende Kondak

In Walcourt, volgens de oude vertelling, heeft u met uw eigen handen een beeld gemaakt van de Moeder Gods en altijd Maagd Maria. Dit zette U op het altaar van een kapel gewijd aan Onze Lieve Vrouw onder Vrouwen. Daarom roepen wij tot God: Alleluja!

Negende Ikos

U verzeilde ook in Leffe en Foy-Notre-Dame, en diverse andere plaatsen waar U de zielen uit de duisternis riep, en met ijver verspreidde U het Evangelie. En in elke stad of gemeente waar Uw voetstappen kwamen, verkondigde men:

Verheug u, zaaier van het zaad van het Evangelie;

Verheug u, tuinman van de verloren zielen;

Verheug u, sterke boom van het geloof;

Verheug u, geurende bloem van het gebed;

Verheug u, vrucht van ascese en liefde;

Verheug u, goede oogst voor het Koninkrijk;

Verheug u, Heilige Materne, Hiërarch van Christus!

Tiende Kondak

Uw ijver voor de redding van alle zielen, uw toonbeeld van nederigheid en uw eenvoud, uw evangelische zachtmoedigheid en uw grote goedheid, de voortdurende en voortdurende offerande van uw leven voor het Heilige Evangelie, deden constant uitroepen tot God met dankbaarheid: Alleluja!

Tiende Ikos

Bij Dinant ontmoette U Sint Memmie, de apostel van Chalons. En beiden verenigden jullie de ijver en het vurig geloof. Jullie vochten met het Woord van de mensgeworden God tegen het walgelijke bijgeloof van de heidenen. Companion van de Heilige Apostelen van weleer, wij dankten U al zeggende:

Verheug u, die door de Vader werd geadopteerd;

Verheug u, trouwe vriend van de bruidegom;

Verheug u, subtiele heraut van de Heilige Geest;

Verheug u, zoon van de Moeder van de Gelovigen;

Verheug u, tafelgenoot van de heiligen van weleer;

Verheug u, model van de toekomstige heiligen;

Verheug u, Heilige Materne, Hiërarch van Christus!

Elfde Kondak

Volgeling van de Apostel Peter, komt op de droge gebieden van onze ziel, breng het levengevende water van de doop en de prachtige gaven van de Heilige Geest. De heilige geschiedenis heeft niet alle plaatsen in het geheugen bewaard waar u het Licht van het Heilige Evangelie bracht, maar overal in ons land riepen we met dankbaarheid jegens God: Alleluja!

Elfde Ikos

Op de avond van uw leven, aan het begin van uw geboorte in de hemel, keerde U terug naar Keulen, uw lichaam uitgeput van uw lange missies in dienst van het Evangelie. Maar uw ziel was licht en gekeerd naar het enige Koninkrijk, waar men verkondigde:

Verheug u, atleet van de vele lauweren;

Verheug u, soldaat van onze Heer zijn milities;

Verheug u, ridder van barmhartigheid;

Verheug u, wiens trofeeën waren zielen;

Verheug u, dappere geestelijke strijder;

Verheug u, strateeg van de enige Koning;

Verheug u, Heilige Materne, Hiërarch van Christus!

Twaalfde Kondak

Mens die een onophoudelijk gebed voor Christus werd, voortdurend aangeboden offerande op het altaar van Christus, eeuwigdurend lof voor de Moeder van God en de heiligen Uw leven is een lang gebed voor de bekering van zielen, dat u leidt naar de Vader door te zingen: Alleluja!

Twaalfde Ikos

Het is door resoluut te wandelen in de voetsporen van Christus en Zijn apostelen dat U de weg heeft geëffend naar het Paradijs. U bracht gasten naar het mystieke huwelijk van de Bruidegom, U gaf alles op om het evangelie te vorderen, en U ontving de kracht van het Woord in uw leven terwijl de uitverkorenen van de hemel zongen voor U:

Verheug u, levende schakel van de Traditie;

Verheug u, levend voorbeeld van vroom leven;

Verheug u, incarnatie van het gebed;

Verheug u, brenger van het Goede Nieuws;

Verheug u, apostolische zegen;

Verheug u, schaduw van Sint Pieter in ons land;

Verheug u, Heilige Materne, Hiërarch van Christus!

Dertiende Kondak

In het veertigste jaar van uw apostolaat, na het voeren van de goede strijd van onze Heer, en het voltooien van uw weg op het land van de levenden, vervoegde U de Vader van de Lichten, en wij zongen voor Hem: Alleluja! Alleluja! Alleluja! (dit Kondak wordt 3 keer gezegd)

Nadien wordt de eerste Ikos herhaald: U wijdde uw leven aan het verspreiden van de Genade van onze Heer … en de eerste Kondak:
Ten tijde dat het heidendom ons land verduisterde …

Nadien komt het volgende

Gebed van de Heilige Hiërarch Materne

Oh Materne, onze Heilige Vader, die ons land verlichtte door het Licht van het Heilig Evangelie van Christus, bid voor ons tot de barmhartige God, dat Hij ons waardig maakt door uw heilige gebeden. Fervent en ijverig in uw leven, trouw aan het Orthodoxe geloof van onze vaders, en gedreven in het vervullen van de geboden van de Heer, doen wij eer aan de Vader, Zoon en Heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

Troparion van de Heilige Hiërarch Materne (de acht ton)

Discipel van de Apostel Peter, onvermoeibaar prediker van het Evangelie van Christus, U hebt de land van de Belgen doorkruist om hen stak uit duisternis van het ongeloof te nemen en te laten zien dat Christus de enige God is. Heilige Hiërarch Materne, vraagt aan ons barmhartige God om ons allemaal te redden.

 Dan:

Waarlijk, waardig is het u zalig te prijzen, Moeder Gods. Altijd zalig geprezene en bovenal reine Moeder van onze God. Gij, eerbiedwaardiger dan de Cherubijnen en onvergelijkelijk glorierijker dan de Serafijnen, die ongerept God het Woord hebt gebaard, in waarheid Moeder Gods: u verheffen wij.

Eer aan de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Heer ontferm U. (3x)

Heer Jezus Christus, Zoon van God, door de gebeden van Uw bovenal reine Moeder, onze heilige en Goddragende vaders en alle heiligen, ontferm U over ons. Amen.