Saint Materne Hierarch

20 september

Leven en missioneringswerk van de Heilige Hiërach Materne, evangelieprediker en Apostel van België

Volgens de informatie die we hebben, kwamen rond het jaar 42 en 52 na Christus drie missionarissen uit Rome om Noord-Gallië te evangeliseren, namelijk Sint Eucherius en zijn twee broers Sint Valerius en Sint Materne. Zij richtten hun pijlen op Trier, toen de belangrijkste en meest weelderige stad van Belgisch Gallië, een gebied bewoond door heidenen. De drie broers wilden het land kerstenen, maar werden niet met open armen ontvangen. Integendeel, omdat Sint Eucherius verkondigde dat Jezus Christus de enige God is, en de enige waardig om te aanbidden, riskeerde hij te worden vervolgd.

Toch gaf de Heer de kracht aan Sint Eucherius om op wonderbaarlijke wijze de zoon van een bepaalde Albana, weduwe van een machtige senator, te genezen. Door bisschop Eucherius’ gebeden, herstelde de jonge man volledig. Zijn moeder bekeerde zich tot het christendom en begon toegewijd de Kerk te dienen en hielp zo mee om het christendom in de regio te verspreiden. Sint Eucherius overleed in Trier na 23 jaar het bisschopsambt te hebben bekleed.

Sint Valerius volgde zijn broer op, gedurende 15 jaar. Het aantal christenen werd toen groter dan het aantal heidenen.

Sint Materne volgde op zijn beurt zijn oudere broer op, met een diep verlangen om het werk ter evangelisatie van deze landen voort te zetten. Zijn methode was even eenvoudig als doeltreffend. Hij ging als een eenvoudige pelgrim langs de rivieren Maas en Rijn, en stopte bij alle dorpen om het Goede Nieuws (het Evangelie) te verkondigen. Zijn daadkracht bracht hem zo in Keulen, waar hij plaatsen van aanbidding bouwde en priesters wijdde zoals hij had geleerd van Sint Petrus, van wie hij een leerling was.

Aangekomen in Tongeren, een indrukwekkende stad gelegen op het kruispunt van de belangrijke militaire trajecten naar Bavay, Keulen, Aarlen en Nimega, bouwde Sint Materne een kapel ter ere van de Maagd Maria. Hij legde ook de basis voor een bisdom, dat later werd overgedragen aan Maastricht en vervolgens aan Luik. Dat hij de oprichter is van een bisdom in Tongeren heeft zijn sporen nagelaten in het collectief geheugen van het nageslacht. Het is de reden waarom de Heilige wordt afgebeeld met in zijn handen een kerk met drie torens. Er is een toren voor elke stad die door hem werd geëvangeliseerd: Trier, Keulen en Tongeren.

Vanuit Tongeren volgde Sint Materne de Maas en bereikte Namen en Dinant. Na zijn bezoek bouwde hij in elke stad een kapel. In Namen kan men vandaag nog de kerk van Sint-Materne bezoeken, gelegen in de Rue Notre Dame, aan de voet van de machtige citadel. De Sint bleef evangeliseren en bouwde kerken in het landelijke Walcourt en Ciney. Er is een legende dat in Ciney Heilige Materne de vijf zonen van de gouverneur weer tot leven wekte nadat ze verdronken waren. Die fantastische daad leed er toe dat de hele familie zich bekeerde tot het ware geloof. Bovendien schonk de vader van de kinderen grond voor de bouw van een kerk. Deze geschiedenis is de oorsprong van het stedelijk embleem met de vijf hoofden van Ciney, en het is een getuigenis van de aanwezigheid en het werk van Sint Materne in de regio.

De Heilige kwam op vele andere plaatsen. Dankzij zijn bemoedigende en inspirerende woorden, een model van het christelijk geloof, doopte en motiveerde hij vele heidenen. Een van zijn biografen schreef dat er geen enkele lichamelijke of geestelijke handicap was die niet werd verzacht door de Sint en zijn geloof, nederigheid, zachtheid, vriendelijkheid en vooral ijver voor het heil van de zielen.

Tegen het einde van het veertigste jaar van zijn apostolaat keerde Sint Materne terug naar Keulen en voegde zich bij de Heer in het jaar 130, op een eerbiedwaardige ouderdom.

Zijn drie kerken ontfermden zich over zijn relieken, die uiteindelijk zouden eindigen in Trier. De Heilige rust in vrede naast de twee bisschoppen, zijn voorgangers Sint Eucherius en Sint Valerius. Sint Materne wordt gevierd in het bisdom Luik op 20 september en in Namen op 25 september. De basiliek van Walcourt, de kerk van Sint-Materne in Namen en de Orthodoxe kerk Heilige Apostel Andreas en Heilige Hiërarch Materne in Aalst zijn alle drie aan hem gewijd.